icon filter Resono Pin 1 Resono Pin 2 Resono Pin 3

Topsportevenement

Ieder jaar vinden er in onze stad tal van topsportevenementen plaats. De gemeente Den Haag ondersteunt vanuit het programma Topsport veel organisatoren. Zij kunnen in aanmerking komen voor subsidie, worden door ons geadviseerd op het gebied van promotie van het evenement en samen maken we de lokale koppeling met bijvoorbeeld het Haagse verenigingsleven, het sportonderwijs, het bedrijfsleven, de breedtesport en maatschappelijk middels side events. Daarnaast kunnen ze gebruik maken van ons netwerk aan partners.

Subsidie

Voor het organiseren van nationale en internationale topsportevenementen is het mogelijk subsidie aan te vragen op basis van de subsidieregeling topsportevenementen Den Haag 2021.

Het doel van de regeling is het mogelijk maken van topsportevenementen die de sportparticipatie van de inwoners van Den Haag bevorderen. Het achterliggende maatschappelijke doel is door middel van topsportevenementen de fysieke en mentale gezondheid van de inwoners van Den Haag te bevorderen door hen een leven lang in beweging te houden en topsportevenementen te ondersteunen:

 • die gelegenheid bieden aan Haagse topsporters, talenten en topsportverenigingen om zich te meten met de nationale en internationale concurrentie; en

 • Haagse inwoners trots maken, inspireren, verbinden en stimuleren zelf meer te gaan sporten en bewegen.

Voorwaarden

Daarvoor moet een topsportevenement aan de volgende voorwaarden voldoen, die volledig na te lezen zijn in de subsidieregeling topsportevenementen Den Haag 2021:

 • Het topsportevenement wordt gehouden op het hoogste landelijk, Europees of mondiaal niveau in een sportdiscipline die voorkomt op de lijst van Topsport- en Internationale wedstrijdsportdisciplines van NOC*NSF of de status van topsportevenement heeft gekregen van een internationale federatie aangesloten bij IOC of GAISF. Daarnaast wordt het evenement ook georganiseerd onder auspiciën van een door NOC*NSF erkende landelijke sportbond of internationaal door IOC of GAISF erkende sportfederatie.
 • Afhankelijk van het aan te vragen subsidiebedrag voor een groot of klein topsportevenement heeft het minimaal 250 bezoekers per dag of minimaal 2.500 in totaal (en 1.250 per dag) en moet het voldoen aan een of meer criteria:
 1. het vindt plaats binnen de topsportvoorzieningen in de stad;
 2. het wordt georganiseerd wordt door of namens een erkende Haagse topsportvereniging of een door NOC*NSF erkende sportbond met een topsport- of talentenopleidingscentrum gevestigd in Den Haag;
 3. er nemen meerdere nationale topatleten deel, die erkend worden met een A-, HP-, Selectie-, Bond- of IT- status van NOC*NSF.

Financieel

 • Het topsportevenement heeft inhoudelijk en financieel draagvlak
 • Naast de subsidie is er in belangrijke mate financiële draagkracht door bijv. deelnemers (inschrijfgelden) en/of het bedrijfsleven (sponsoring / advertising / bartering)
 • Het subsidiebedrag is nooit een substantieel bedrag van de totale begroting en dient ter dekking van de niet rendabele top van de begroting. Afhankelijk van de vorm en omvang van het topsportevenement bedraagt deze maximaal 15-33 % van de begrote kosten.
 • Van het subsidiebedrag dient 5% besteedt te worden aan lokale communicatie

Aanvragen en Procedure

Middels de formulieren ‘Subsidie aanvraag topsportevenementen’ en ‘Begroting subsidie aanvraag topsportevenementen’ kan een aanvraag ingediend worden. Volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen, waarna er een afspraak volgt op kantoor bij de gemeente Den Haag, programma Topsport.

 • Aanvragen dienen minimaal 4 maanden voorafgaand aan de start van het evenement ingediend te worden bij het subsidiebureau van gemeente Den Haag en Den Haag Topsport
 • Aanvragen dienen verstuurd te worden via het daarvoor beschikbaar gestelde aanvraag- en begrotingsformulier. Deze formulieren kunt u opvragen bij Den Haag Topsport of onder aan deze pagina downloaden
 • Aanvragen worden vergezeld van een apart marketing&communicatie- en side events plan, waarin is opgenomen hoe u zorgdraagt voor met name de lokale zichtbaarheid en hoe de Haagse breedtesporters en andere inwoners bij het evenement worden betrokken.

Download Subsidie aanvraag topsportevenementen  

De begroting subsidie aanvraag topsportevenementen tot 15.000 euro kunt u opvragen via topsport@denhaag.nl

De begroting subsidie aanvraag topsportevenementen vanaf 15.000 euro kunt u opvragen via topsport@denhaag.nl

Verplichtingen 

Indien u een subsidie aanvraagt en krijgt toegekend dan zal u in uw beschikking een aantal verplichtingen teruglezen. U wordt onder meer verplicht om:

 • uw samenwerking met gemeente Den Haag kenbaar te maken in zowel alle communicatieve uitingen als op de evenementenlocatie door middel van het daarvoor bestemde logo.
 • informatie en beeldmateriaal van het topsportevenement rechtenvrij ter beschikking te stellen;
 • medewerkers toegang te verlenen tot het topsportevenement
 • het topsportevenement te organiseren vanuit de inclusieve gedachte van toegankelijkheid voor iedereen, een “positieve sportcultuur” waar men kan sporten en topsportevenementen kan bezoeken zonder te worden buitengesloten of gediscrimineerd en iedereen welkom is;
 • Haags sportonderwijs, bedrijfsleven, sportverenigingen te betrekken;

Evaluatie

Na afloop van een topsportevenement vindt altijd terugkoppeling plaats in de vorm van een evaluatie en verantwoording. Hier zijn een aantal documenten voor, namelijk ‘Inhoudelijk rapportageformulier topsportevenementen’ en ‘Financiële verantwoording topsportevenementen’ die door de organisator worden ingevuld en per mail geretourneerd.

Inhoudelijk rapportageformulier topsportevenementen kunt u opvragen via topsport@denhaag.nl

De financiële verantwoording topsportevenementen tot 15.000 euro kunt u opvragen via topsport@denhaag.nl

De financiële verantwoording topsportevenementen vanaf 15.000 euro kunt u opvragen via topsport@denhaag.nl

Vergunningen

Via de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van de Bestuursdienst van de Gemeente Den Haag, kunnen de eventueel benodigde vergunningen aangevraagd worden. Afhankelijk van de grootte van het evenement wordt onderscheid gemaakt in:

Vergunning kleine evenement (<25.000 bezoekers)  

Vergunning groot evenement (>25.000 bezoekers)

Promotie

Door op een juiste wijze ingerichte communicatie, wordt er bij de Hagenaar bekend wat er allemaal speelt in zijn stad. Daarom wordt er aan evenementenorganisatoren gevraagd extra aandacht te schenken aan lokale zichtbaarheid. Hierbij kan Den Haag Topsport de helpende hand bieden.

Fysieke uitingen

Mooie sportevenementen verdienen bezoekers. De makkelijkste te bereiken groep en voor Den Haag tevens de meest belangrijke zijn de bewoners van Den Haag. Een onderdeel van het informeren van potentiële bezoekers is middels de mogelijkheden van fysieke uitingen in de stad. Den Haag Topsport heeft de verschillende interessante lokale buitenreclame opties verzameld in 1 document, namelijk ‘Citydressing Den Haag’. Download het document hier.

Online exposure

De topsportevenementen krijgen ook online ondersteuning. Samen met de afdeling communicatie wordt bekeken hoe het evenement online het beste promoot kan worden middels de beschikbare online kanalen.  
 

Top- breedtesport

Top- breedtesport

Breedtesport is dé succesfactor van een topsportevenement. De koppeling met de breedtesport draagt bij aan de zichtbaarheid van het evenement en trekt zo ook meer toeschouwers. Ook levert het een bijdrage aan de betrokkenheid onder de inwoners van Den Haag. Een waardevolle koppeling waar Den Haag de evenementenorganisator graag in ondersteunt omdat 100% sportparticipatie ons doel is. Bovendien staat de kennis en expertise van Haagse sportverenigingen tot je beschikking en creëer je met deze vorm van maatschappelijk verantwoord ondernemen een aantrekkelijk aanbod voor sponsoren. Daarnaast groeit de bekendheid van de sport en wordt het bereik naar potentiële leden vergroot.

Den Haag legt de focus op een viertal doelgroepen voor de side events.

 • Jeugd
 • Gehandicapten (geestelijk of lichamelijk)
 • Volwassenen
 • Senioren (55+)

Bij vragen neem contact op via topsport@denhaag.nl

 

Onderwijs

Studenten zijn waardevolle krachten in aanloop naar en tijdens een sportevenement. Daarbij is het voor hen een leerzame ervaring en een bijdrage aan hun studie.  Het Sport-Bureau is een intermediair tussen studenten van de sportstudies van de Haagse Hogeschool en het ROC Mondriaan en het werkveld.

Om deze studenten in een betekenisvolle beroepsomgeving praktijkervaring op te laten doen werken zij graag samen met de organisatoren van sportevenementen. Denk hierbij aan:
Onderzoek naar de impact van het sportevenement
Ondersteuning bij het organiseren en ondersteunen van het sportevenement (in voorbereiding en/of tijdens het evenement)

Voor meer informatie: www.sport-bureau.nl

Modelaanpak Evenementen

Op basis van de opgedane kennis bij de grote (top)sportevenementen in Nederland heeft NOC*NSF de Modelaanpak Evenementen ontwikkeld. Deze online kennisbank en voorbeeld projectaanpak kan gebruikt worden door evenementenorganisatoren en sportbonden bij het verwerven en organiseren van sportevenementen. Je kunt je als organisator van sportevenementen gratis gebruik maken van de Modelaanpak Evenementen.

Aanmelden modelaanpak evenementen
Omhoog